خبر های جدید

:::فرکانس تلویزیون طپش : فعلا" قطع می باشد:::فرکانس تلویزیون بی بی سی فارسی بر روی ماهواره هاتبرد :12539 / H /27500::: شبکه pdf-TV بر روی فرکانس جدید 11470/V/27500 هاتبرد به روی ایر آمد :::فرکانس تلویزیون فارسی 1 روی ماهواره یوتلست دبلیو 3 آ :11221/ H /27500 ::: رادیو پس‌فردا برنامه‌ای است در رادیو فردا که از شنبه تا چهارشنبه به مدت یک ساعت از 21:00 تا 22:00 شب به وقت ایران با اجرای فرشید منافی با زبان طنز آزاد، به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری وحتی ورزشی روز ایران و جهان می‌پردازد. :::
جدید ترین کد های dcw - DVB ، اخبار کانالها ، کدهای جدید و مطالب جالب از سراسر جهان

جدید ترین کد های dcwv_sids.db & v_keys.dbChannel: America Plus Sat: 7.0°W
key: 455ABF2D9BB4FC1A3E4A03983E8BB079
0604:000000:00CE:006A:05F1::45 5A BF 2D 9B B4 FC 1A 3E 4A 03 98 3E 8B B0 79 --> CC&NEWcamd
0: { 06 04 00 CE { 45 5A BF 2D 9B B4 FC 1A 3E 4A 03 98 3E 8B B0 79 }} --> gbox
F 00CE05F1 00 455ABF2D9BB4FC1A ; America Plus --> mgcamd
F 00CE05F1 01 3E4A03983E8BB079 ; America Plus --> mgcamd
time: 06.01.2010 15:52 added: tailorChannel: Super Comedy Sat: 7.0°W

key: 0AD9583BF5F9AE9C58B6AFBDE76DBA0E
0604:000000:00D4:0070:05E5::0A D9 58 3B F5 F9 AE 9C 58 B6 AF BD E7 6D BA 0E --> CC&NEWcamd
0: { 06 04 00 D4 { 0A D9 58 3B F5 F9 AE 9C 58 B6 AF BD E7 6D BA 0E }} --> gbox
F 00D405E5 00 0AD9583BF5F9AE9C ; Super Comedy --> mgcamd
F 00D405E5 01 58B6AFBDE76DBA0E ; Super Comedy --> mgcamd
Channel: Super Movies Sat: 7.0°W
key: 51CB97B37516B5408622B058A8E2149E
0604:000000:00CB:0067:05F7::51 CB 97 B3 75 16 B5 40 86 22 B0 58 A8 E2 14 9E --> CC&NEWcamd
0: { 06 04 00 CB { 51 CB 97 B3 75 16 B5 40 86 22 B0 58 A8 E2 14 9E }} --> gbox
F 00CB05F7 00 51CB97B37516B540 ; Super Movies --> mgcamd
F 00CB05F7 01 8622B058A8E2149E ; Super Movies --> mgcamd
time: 06.01.2010 15:51 added: tailorChannel: ShowShasha Sat: 7.0°W

key: 79DF247CEAA9D669DF35869A47C80716
0604:000000:00D1:006D:05EB::79 DF 24 7C EA A9 D6 69 DF 35 86 9A 47 C8 07 16 --> CC&NEWcamd
0: { 06 04 00 D1 { 79 DF 24 7C EA A9 D6 69 DF 35 86 9A 47 C8 07 16 }} --> gbox
F 00D105EB 00 79DF247CEAA9D669 ; ShowShasha --> mgcamd
F 00D105EB 01 DF35869A47C80716 ; ShowShasha --> mgcamd
time: 06.01.2010 15:50 added: tailorChannel: Nat Geo Wild Sat: 7.0°W

key: F27950BBA840CFB74B9FA791D5AAD554
0604:000000:00D5:0071:05E3::F2 79 50 BB A8 40 CF B7 4B 9F A7 91 D5 AA D5 54 --> CC&NEWcamd
0: { 06 04 00 D5 { F2 79 50 BB A8 40 CF B7 4B 9F A7 91 D5 AA D5 54 }} --> gbox
F 00D505E3 00 F27950BBA840CFB7 ; Nat Geo Wild --> mgcamd
F 00D505E3 01 4B9FA791D5AAD554 ; Nat Geo Wild --> mgcamd
time: 06.01.2010 15:49 added: tailorChannel: ShowComedy Xtra Sat: 7.0°W

key: F05F8AD9EBBF6610A8ACA9FDF5E83A17
0604:000000:00D0:006C:05ED::F0 5F 8A D9 EB BF 66 10 A8 AC A9 FD F5 E8 3A 17 --> CC&NEWcamd
0: { 06 04 00 D0 { F0 5F 8A D9 EB BF 66 10 A8 AC A9 FD F5 E8 3A 17 }} --> gbox
F 00D005ED 00 F05F8AD9EBBF6610 ; ShowComedy Xtra --> mgcamd
F 00D005ED 01 A8ACA9FDF5E83A17 ; ShowComedy Xtra --> mgcamd
time: 06.01.2010 15:49 added: tailorChannel: MBC+Drama Sat: 7.0°W

key: 48A8DDCD04B502BBEC7D6FD8A8A1BE07
0604:000000:00D2:006E:05E9::48 A8 DD CD 04 B5 02 BB EC 7D 6F D8 A8 A1 BE 07 --> CC&NEWcamd
0: { 06 04 00 D2 { 48 A8 DD CD 04 B5 02 BB EC 7D 6F D8 A8 A1 BE 07 }} --> gbox
F 00D205E9 00 48A8DDCD04B502BB ; MBC+Drama --> mgcamd
F 00D205E9 01 EC7D6FD8A8A1BE07 ; MBC+Drama --> mgcamd
time: 06.01.2010 15:48 added: tailorChannel: E! Entertainment Sat: 7.0°W
key: CEE20EBE80A7BFE6DAC800A281F977F1
0604:000000:00CF:006B:05EF::CE E2 0E BE 80 A7 BF E6 DA C8 00 A2 81 F9 77 F1 --> CC&NEWcamd
0: { 06 04 00 CF { CE E2 0E BE 80 A7 BF E6 DA C8 00 A2 81 F9 77 F1 }} --> gbox
F 00CF05EF 00 CEE20EBE80A7BFE6 ; E! Entertainment --> mgcamd
F 00CF05EF 01 DAC800A281F977F1 ; E! Entertainment --> mgcamd
time: 06.01.2010 15:47 added: tailor
RAI [0030] 02.12.2009
ident 0030 [SECA] 

Key 0D [0030] in HEX: 61F99D585E9E6343 ==> january
Key 0D [0030] in DEC: 097 249 157 088 094 158 099 067


ART SPORT @ Nilesat102 

SPORT1D90F2E16400893DBD4E3AF6661A0CECF 
SPORT29F9A013A64BF5578ECAD56EF1B03ED0B 
SPORT3152AF635FA8725A675606E437BF1D440 
SPORT4:CD225B4A15733AC2201BE6211904C4E1 
SPORT59A7EEF07E9B8B95AAA6B253ADFB1D262 
SPORT6124D92F142FEA5E5266CDA6C46A508F3 
SPORT7D3E6C27B3F2D43AF7AC61959DDB3DE6E 
SPORT8BFEE570456B875830EC9FCD39E9B6EA7 
SPORT9:2D78B85D0F854ADEF9FAD4C743FA7CB9 
PRSPR:99A681C0862A15C5593B12A6297050E9 
ART AL AMEED:B173799DC7E7B462FA2AD6FA50987B63


Ccw JSC sport+ ON NILESAT 7W

JSC SPORT+1 : 883F3A01D619596B 56BB4D5E6089C6AF
JSC+2: 299B07CB092A5689 E164468BB941B7B1
JSC+3: 115F46B629D92C2E 1292690DD2C2C75B

JSC+4: 6535CB653DBE120D 2149BB25DD26F9FC

Channel: RTVi Nashe Kino Sat: 13E
key: D5782673C4BF22A577F27EE7649D7374
0500:022C00:39D4:002F:0387::D5 78 26 73 C4 BF 22 A5 77 F2 7E E7 64 9D 73 74 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 39 D4 { D5 78 26 73 C4 BF 22 A5 77 F2 7E E7 64 9D 73 74 }} --> gbox
F 39D40387 00 D5782673C4BF22A5 ; RTVi Nashe Kino --> mgcamd
F 39D40387 01 77F27EE7649D7374 ; RTVi Nashe Kino --> mgcamd
time: 31.10.2009 19:16 added: alimansur


Channel: RTVi Detsky Sat: 13E
key: 64588F4B770030A7FB7349B7E11C7774
0500:022C00:39D3:002C:0389::64 58 8F 4B 77 00 30 A7 FB 73 49 B7 E1 1C 77 74 --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 39 D3 { 64 58 8F 4B 77 00 30 A7 FB 73 49 B7 E1 1C 77 74 }} --> gbox
F 39D30389 00 64588F4B770030A7 ; RTVi Detsky --> mgcamd
F 39D30389 01 FB7349B7E11C7774 ; RTVi Detsky --> mgcamd
time: 31.10.2009 19:15 added: alimansur


Channel: RTVi Europe Sat: 13E
key: 597A1EF141C5F8FE58A2B5AF4F0777CD
0500:022C00:39D2:0028:0385::59 7A 1E F1 41 C5 F8 FE 58 A2 B5 AF 4F 07 77 CD --> CC&NEWcamd
0: { 05 00 39 D2 { 59 7A 1E F1 41 C5 F8 FE 58 A2 B5 AF 4F 07 77 CD }} --> gbox
F 39D20385 00 597A1EF141C5F8FE ; RTVi Europe --> mgcamd
F 39D20385 01 58A2B5AF4F0777CD ; RTVi Europe --> mgcamd
time: 31.10.2009 19:13 added: alimansur

Channel: TMC Sat: 19E

key: 500A69C3925E5545A8047E2AE2881F89
0100:000084:6F6D:0F6D:0642::50 0A 69 C3 92 5E 55 45 A8 04 7E 2A E2 88 1F 89 --> CC&NEWcamd
0: { 01 00 6F 6D { 50 0A 69 C3 92 5E 55 45 A8 04 7E 2A E2 88 1F 89 }} --> gbox
F 6F6D0642 00 500A69C3925E5545 ; TMC --> mgcamd
F 6F6D0642 01 A8047E2AE2881F89 ; TMC --> mgcamd
time: 12.10.2009 13:56 added: tailorChannel: Boomerang Sat: 19.2E
key: 7403AA21BDF35D0D491E9900D5192F1D
0100:000084:6F6F:0BD0:065E::74 03 AA 21 BD F3 5D 0D 49 1E 99 00 D5 19 2F 1D --> CC&NEWcamd
0: { 01 00 6F 6F { 74 03 AA 21 BD F3 5D 0D 49 1E 99 00 D5 19 2F 1D }} --> gbox
F 6F6F065E 00 7403AA21BDF35D0D ; Boomerang --> mgcamd
F 6F6F065E 01 491E9900D5192F1D ; Boomerang --> mgcamd
time: 12.10.2009 13:52 added: tailorChannel: Cartoon Network Sat: 19.2E
key: 19833CD80B0B7A9084980521F467E944
0100:000084:6F69:0F69:0644::19 83 3C D8 0B 0B 7A 90 84 98 05 21 F4 67 E9 44 --> CC&NEWcamd
0: { 01 00 6F 69 { 19 83 3C D8 0B 0B 7A 90 84 98 05 21 F4 67 E9 44 }} --> gbox
F 6F690644 00 19833CD80B0B7A90 ; Cartoon Network --> mgcamd
F 6F690644 01 84980521F467E944 ; Cartoon Network --> mgcamd
time: 12.10.2009 13:57 added: tailorCyberlink Mpeg2 Video Decoder - 07.11.2009

Added:
CyberLink MPEG-2/AVC (Combo) Video Decoder 1.0.0.929
CyberLink H.264/AVC Decoder v2.4.0.1818
CyberLink H.264/AVC Decoder (PDVD8) v2.4.0.1426
CyberLink H.264/AVC Decoder (PDVD9) v2.2.0.527
CyberLink H.264/AVC Decoder (PDVD7) v2.2.0.1114
CyberLink H.264/AVC Decoder (PCM45) v2.2.0.624
CyberLink VC-1 Decoder (PDVD8) v2.2.0.6102
CyberLink VC-1 Decoder (PDVD7) v2.2.0.6102
CyberLink Video/SP Decoder v8.2.0.1825

Updated:
CyberLink Video/SP Decoder (PDVD9) v8.4.0.923
CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7) v8.4.0.730
CyberLink Video/SP Decoder (PCM45) v8.2.0.821

Removed:
CyberLink Video/SP Decoder v6.0.0.3614

size: 9.4mb
Hadu - CCCam DVB plugin - v Beta 0.119 
DVBDream 1.5 beta 7
DriverPack1.2.1
MacccFly Beta0.9.7
VPLUG 2.4.2
ACamd v0.6.11
AltDVB Channel List - 22.02.2009
MyTheatre Plugins by den78 v3.7
SkyView  ver.2.5404.0.10187
Golden-OSD 2.48 for ALTDVB
ProgDVB Plugins by den78 v10.9
Den's Updater v8.1
MyTheatre 4.00 Beta 11
EmuNation 4.1.0.22 source code (Visual Studio 2008)
FreePack2.1
AltDVB Plugins by den78 v4.1
HaduSer - v 1.000 
ProgDVB for Windows 2000/XP/Vista 4.92.4
ProgDVB for Windows 2000/XP/Vistav 6.22.1
Emudrag Plugins( DVB PCI Cards)v0.2.0 Pre Alpha
64-bit version ProgDVB for Windows v6.22.1
HDpack2.2
SmartDVB v0.1.3 
DVBViewer4.2.0.1beta
mpcs-newcamd 3.0
Elecard HD codec + serial (29/11/2008
ProgDVBNet Language Pack
Card Server Client 4.0.0.4
HispaDVB 2.0 Alpha 17
emubox 0.3 beta
SkyGrabber XP v2.8.6.4  FULL + CRACK
WinClip 2.3.0
ProgDVB Channel List - 16-02-2009
Wincsc 1.4.0


تشخیص افراد مخفی در یاهو مسنجر